Regulamin

§ 1 Informacje

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług Drukarni FATGROUP Paweł Szymkowski za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod adresem fatprint.pl zwanej dalej „Portalem” lub „Panelem”.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Właścicielem i administratorem strony fatprint.pl jest firma FATGROUP Paweł Szymkowski z siedzibą w Miedzyrzecze Górne 21 NIP: 937-261-59-84
 4. Wszystkie informacje o produktach znajdujące się na stronie fatprint.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Kontakt z Drukarnią można uzyskać:
  • pod numerami telefonów infolinii: 509 967 672 - koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora,
  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@fatprint.pl

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Drukarni jest założenie konta na Portalu fatprint.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.
 2. Założenie konta na Portalu fatprint.pl oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
 3. Klientem Portalu mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Portalu nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
 4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
 5. Zabronione jest korzystanie z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie np. umieszczanie niezamówionej informacji handlowej
 6. Portal fatprint.pl w przypadku naruszenia Regulaminu ma prawo pozbawić Klienta możliwości korzystania z jego usług.

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

 1. Przedmiotem zawarcia umowy sprzedaży są materiały i usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę Portalu fatprint.pl oraz drogą elektroniczną przez wysłanie maila z zamówieniem
 3. Zamówienia w Drukarni fatprint.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ich realizacja będzie odbywać się w dni robocze zgodnie z terminami podanymi indywidualnie dla każdego produktu.
 4. Weryfikacja plików odbywa się w godzinach od 8:00 do 16:00. Zlecenia opłacone i zaakceptowane przez weryfikatora do godziny 16:00, przekazywane są do realizacji w bieżącym dniu roboczym.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia w Portalu jest rejestracja w systemie fatprint.pl a następnie wypełnienie formularza Zamówienia znajdującego się na stronę internetowej www.fatprint.pl
 6. Wiadomość z Portalu fatprint.pl potwierdzająca złożenie Zamówienia zawiera podsumowanie parametrów Zlecenia.
 7. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie potwierdzenia jego prawidłowości przez weryfikatora Portalu oraz opłacenia zlecenia przez Klienta. Warunkiem rozpoczęcia produkcji w danym dniu roboczym jest spełnienie obu tych wymagań do godziny 17:00. Opóźnienie jednej z tych czynności powoduje przesunięcie rozpoczęcia realizacji zlecenia o jeden dzień roboczy.
 8. Za Zamówienie opłacone traktuje się Zlecenia, za które płatność zaksięgowała się na koncie Drukarni lub została potwierdzona przez systemy płatności PayU.
 9. Drukarnia zobowiązuje się do jak najszybszej weryfikacji plików – czas weryfikacji nie powinien przekroczyć 24 godziny, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Czas weryfikacji jest ruchomy i zależy od natężenia ilości Zleceń w danym momencie.
 10. Opłacenie zlecenia stanowią oświadczenie woli zawarcia z Drukarnią Umowy sprzedaży i dla Zamówień zaakceptowanych oznaczają przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwiają rezygnację z druku.
 11. Płatności za zlecenie można dokonać za pośrednictwem systemów płatniczych PayU w tym: kart debetowych, kredytowych, przed płaconych, przekazem, przelewem on-line,
 12. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-116 Poznań, ul. Grunwaldzka 187), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 13. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 14. Z uwagi na fakt, że właściwości produktów zamawianych w Portalu fatprint.pl są ściśle określone przez Klienta, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
 15. Zamówienia nieopłacone ważne są 30 dni roboczych, po upływie których, Drukarnia zastrzega sobie możliwość ich anulowania w Portalu bądź zostaną one usunięte automatycznie.
 16. W sprawie zamówień opłaconych, których status uniemożliwia ich realizację (brak poprawnego projektu, brak określenia sposobu dostawy lub błędny adres dostawy) Drukarnia skontaktuje się po upływie 30 dni roboczych od zaksięgowania w celu ustalenia dalszego postępowania.
 17. Anulowanie Zlecenia opłaconego jest możliwe tylko do momentu jego akceptacji przez weryfikatora.
 18. Klient, który anuluje zlecenie opłacone przelewem, otrzyma zwrot środków na konto najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. Drukarnia zastrzega sobie możliwość naliczenia opłaty administracyjnej za anulowanie rozpoczętego procesu realizacji zlecenia, w wysokości 30 zł brutto.
 19. Dokonując zakupów w Portalu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Faktury są dostępne również w Portalu po zalogowaniu na konto Klienta.

§ 4 Dostawa i transport

 1. Dostawa Produktów jest całkowicie darmowa i klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy, obejmuje jednak jedynie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na podstawowy adres Klienta przy składaniu Zamówienia.
 2. Drukarnia dostarcza zamówione Produkty za pośrednictwem firm kurierskich.
 3. Drukarnia dopełni wszelkich starań aby paczka została dostarczona w terminie podanym przy zamówieniu. Dopuszcza się jednak opóźnienia z uwagi na przyczyny zewnętrzne tj. brak energii elektrycznej, brak sygnału internetowego oraz problemy techniczne wynikające z awarii maszyn czy problemy po stronie firmy kurierskiej.

§ 5 Materiały do druku

 1. Portal fatprint.pl nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Drukarnia ma jednak prawo odmówić realizacji zlecenia w przypadku treści niezgodnych z prawem lub naruszających normy obyczajowe.
 2. Drukarnia nie odpowiada za błędy merytoryczne i ortograficzne projektów przesłanych przez Klienta.
 3. Za poprawne przygotowanie projektu odpowiada Klient, który zobowiązany jest do dostarczenia plików przygotowanych i zapisanych zgodnie z instrukcją umieszczoną w Portalu. W celu ograniczenia ewentualnych błędów, Drukarnia udostępnia makiety i instrukcje pomocnicze umieszczone przy każdym produkcie.
 4. Weryfikacja plików przez Drukarnię polega na sprawdzeniu poprawności przygotowania projektu pod względem parametrów zamówienia (spady, marginesy, ilość stron). Weryfikator może także zwrócić uwagę na inne elementy projektu uznawane za elementy kosmetyczne.
 5. Drukarnia nie ma obowiązku zgłaszać Klientowi zastrzeżeń dotyczących przygotowania pliku, gdy ten wybierze opcję automatycznej weryfikacji plików. Aby mieć pewność, ze pliki są odpowiednio przygotowane należy wybrać ręczną weryfikację przez konsultanta.
 6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
 7. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień z powodu dostarczenia błędnie przygotowanych projektów.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy reklamacje@fatprint.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać numer Zlecenia z Portalu, dane zamawiającego oraz dokładny opis stwierdzonej niezgodności i zakres żądania reklamacyjnego.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 10 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
 4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 14:00.
 5. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poproszony o zwrot całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki ponosi Drukarnia.
 7. Reklamacje wynikłe z braku zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie będą rozpatrywane z uwagi na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku w przestrzeni barwnej CMYK. Porównanie kolorystyki wydruku z kolorystyką wyświetlaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie, nie może więc być powodem zgłoszenia reklamacji.
 8. Drukarnia dokłada wszelkich starań aby odwzorować w jak najwierniejszy sposób kolorystykę projektów, jednak z uwagi na zastosowanie w procesie druku wielu maszyn drukujących, mogą wystąpić nieznacznie różnice kolorystyczne. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce przy powieleniu zamówienia z tego samego projektu. Różnice w zakresie tolerancji +/- 5% nasycenia koloru nie są podstawą do reklamacji.
 9. Za nieprawidłową warstwę lakieru dyspersyjnego lub UV, określa się warstwę, która posiada w miejscu przeznaczonym do lakierowania, miejsca łuszczące się lub miejsca niepolakierowane.
 10. Nieprawidłowo wykonanymi złamani określa się takie, które powodują zagniecenia papieru lub zmarszczenia uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. W przypadku podłoży o gramaturze powyżej 150g występuje zjawisko pękania papieru, szczególnie w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia występowania tego zjawiska Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania, które jednak nie zapewnia pełnego zabezpieczenia, przed tym zjawiskiem, które spowodowane jest wytrzymałością surowca. Wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
 11. Przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki dopuszcza się tolerancję błędu do 2 mm
 12. Dla odchylenia złamu od nominalnej linii usytuowania w przypadku produktów falcowanych i bigowanych, dla perforacji oraz pasowania rysunku i warstwy przy lakierowaniu wybiórczym UV dopuszcza się tolerancję błędu do 1 mm
 13. Przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych dopuszcza się tolerancję błędu do 0,2 mm
 14. Nie podlegają reklamacji różnice ilościowych i jakościowych, nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
 15. Drukarnia z uwagi na specyfikację maszyny drukującej oraz właściwości podłoża zadruku, dopuszcza podczas realizacji zadruku na koszulkach, odchylenie odległości zadrukowanej grafiki od wskazanego pola zadruku do 10 mm.
 16. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich rozpatrywane są na podstawie protokołu szkody, sporządzonego z kurierem w momencie odbioru paczki. Brak protokołu może stanowić podstawę do odmowy uznania reklamacji.
 17. Maksymalny poziom rekompensaty nie może przekroczyć 100% wartości Zamówienia.
 18. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na Portalu. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.
 19. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Nie ponosi odpowiedzialność za skutki działań i zaniechań osób trzecich, tj. opóźnienia w przekazywaniu środków przez firmy i instytucje finansowe oraz firmy kurierskie, za pośrednictwem których dostarczane są przesyłki.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Portalu w związku z Zamówieniami jest Drukarnia.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za realizację transakcji finansowych oraz dostawę Zamówionych produktów.

§ 8 Zmiana Regulaminu

 1. Jeżeli w serwisie internetowym nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego nowe postanowienia. W przypadku braku akceptacji warunków, zamawianie przez Panel nie jest możliwe.
 2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni fatprint.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 10 Definicje

 1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964. (Dz.U. nr 16, poz 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Drukarni internetowej www.fatprint.pl
 4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fatprint.pl za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia, zwany zamiennie Panelem.
 5. Produkty – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FATGROUP Paweł Szymkowski, a Klientem.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Zamówienie – zwane również Zleceniem, oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 9. Proces zakupowy – ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.

logo